Anti-pestbeleid (onderdeel van het schoolveiligheidsplan)

Er wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een positieve sfeer in de eigen groep en binnen onze school. Alle leerkrachten spannen zich in om een sfeer van geborgenheid te scheppen, waarbinnen elk kind zich geaccepteerd voelt. Daarbij hoort het leren respecteren van elkaar, het leren samenwerken, het voorkomen van te veel wedijveren met elkaar, het bevorderen van het zelfvertrouwen, het leren omgaan met teleurstellingen en het leren oplossen van ruzies. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen.
 

Plagen en pesten

Doorgaans is deze manier van handelen voldoende om een sfeer van geborgenheid te creëren, waarin plagerijen, ruzietjes en onenigheid snel worden opgelost.
Toch kan een situatie ontstaan, waarbij het negatief handelen van een kind leidt tot pestgedrag ten opzichte van een ander kind. Wanneer zo'n situatie wordt gesignaleerd door een leerkracht, wordt er volgens onderstaand actieplan gehandeld om tot een verbetering te komen.
Natuurlijk kan het pestgedrag ook door de ouders van het slachtoffer, door andere leerkrachten of andere ouders of kinderen worden gesignaleerd. Omdat het pesten zich vaak buiten het gezichtsveld van volwassenen afspeelt, vraagt de school aan allen om de school te waarschuwen, indien er pesterijen worden geconstateerd.

Wilt u meer weten….. klik hier