De medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van de ouders van leerlingen en het personeel van Obs De Wilgen en Obs Roals Dahl. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar.
Daarnaast vindt er ook overleg plaats met het Bestuur. Dit wordt gedaan door een afvaardiging van de MR (1 persoon uit de oudergeleding en 1 persoon uit de personeelsgeleding).

De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen. Aftreden geschiedt volgens een rooster van aftreden.
De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die de school betreft.
De taken, bevoegdheden, inrichting en werkwijze van de MR zijn vastgelegd in een reglement.
Omdat een MR een officieel inspraakorgaan is, is er in tegenstelling tot de oudervereniging, geen aparte MR per locatie. Obs De Wilgen neemt met twee ouders en twee personeelsleden deel.

Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en kunnen door ouders van leerlingen worden bijgewoond. Een vergadering kan ook besloten worden gehouden als een onderwerp nog in een dusdanige fase zit dat openbaarheid nog niet is gewenst.

Voor de samenstelling van de huidige MR verwijzen wij u naar de informatiegids.