De Ouderraad

In onze ouderraad zitten ouders van leerlingen, die zo gaande het jaar tijd en energie willen steken in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die
de school extra leuk maken.

Voorbeelden waar de OR zich voor inzet zijn: de boekenmarkt, het sinterklaasfeest, het kerstfeest met het kerstdiner, paasontbijt en het zomerfeest. Dit gebeurt in samenwerking met het team van leerkrachten.

En nee, dat betekent niet dat men altijd overal bij moet zijn. Meestal zet een ieder zich in voor wat hem of haar het meeste aanspreekt. Bovendien heeft de één meer tijd te besteden dan de ander.

De te organiseren activiteiten worden besproken op de ouderraadsvergaderingen die zo'n 6 keer per schooljaar gehouden worden. Eenmaal per jaar (september/oktober) is er een speciale vergadering, waarop door de OR verantwoording wordt afgelegd over zijn werk in het afgelopen jaar. Ook de begroting voor het komende jaar wordt dan gepresenteerd en ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd.

Tevens wordt de hoogte van de ouderbijdrage (schoolfonds) bepaald. De penningmeester legt voor het financiële gedeelte verantwoording af.
 
Iedere ouder kan zich in september van een nieuw schooljaar aanmelden als ouderraadslid. Zo nodig wordt er op de jaarvergadering een verkiezing gehouden. Na drie jaar is men verplicht zich verkiesbaar te stellen om eventuele nieuwe leden een kans te geven. De OR telt maximaal negen leden, waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De vergaderingen van de OR zijn openbaar en het reglement ligt op verzoek ter inzage.