In je SAS op De Wilgen!

een Sportieve en Actieve School
 

Bij Obs De Wilgen gaat iedereen met plezier naar school. Vandaar ons motto: In je sas op De Wilgen. In een vertrouwde, veilige en inspirerende omgeving bereiden wij uw kind voor op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Uiteraard maken wij gebruik van eigentijdse en kwalitatief goede lesmethoden, maar wij gaan nog een stapje verder. Het team van De Wilgen zet zich éxtra in om leerlingen hun eigen talenten en interesse te laten ontdekken, door extra activiteiten aan te bieden op het gebied van: leren, bewegen en spelen.

 

 
 

Openbaar onderwijs, 
niet apart, maar samen

Obs De Wilgen is een openbare school. Op de openbare school is iedereen is welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Obs De Wilgen heeft geen levensbeschouwelijke achtergrond en verplicht u dus ook niet om u aan te passen. Openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot verdraagzaamheid en respect. Kinderen luisteren met interesse naar de mening van anderen. Openbaar onderwijs is niet apart, maar brengt samen.

Kwaliteit staat voorop 

Jaarlijks toetsen wij onze kwaliteit via Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-PO), een door de onderwijsinspectie goedgekeurd instrument. We maken gebruik van moderne lesmethoden. Jaarlijks investeren wij in nieuw materiaal, waarbij, naast kwaliteit, ook gekeken wordt naar extra oefen- of verrijkingsstof. Leerkrachten krijgen scholing op de zogenoemde studie-dagen. Vanaf groep 1 volgen wij de leerling door middel van toetsen. Zo krijgen wij een goed beeld en kunnen we inspelen op leerlingen die meer uitleg nodig hebben of leerlingen die toe zijn aan extra lesstof.

  

Een Sportieve en Actieve School

Obs De Wilgen biedt leerlingen optimale kansen om te leren, te bewegen en te spelen. Naast het reguliere lesprogramma bieden we leerlingen éxtra activiteiten op de volgende gebieden: sportief, creatief, kennis en expressie. Kinderen volgen een natuurlijke drang om te spelen, want spelen is leren. Goed voor de ontwikkeling van het lichaam, de motoriek en de sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen leren spelenderwijs zichzelf kennen: wat kan ik, wat wil ik, wat vind ik leuk? Klik hier voor meer informatie: Sportieve en Actieve School

Samenwerken met ouders

Een goed contact tussen school en ouders is voor ons heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en willen u hier graag bij betrekken. U kunt bijvoorbeeld zitting nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad, maar ook meedenken in het oudercafé. Ouders kunnen ook helpen bij allerlei activiteiten. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert beslist het welbevinden van uw kind.